Företagsetablering i Tyskland

  • 02/09/2021
  • Reading time 6 Minutes

Ett svenskt företag som överväger att starta någon form av ekonomisk verksamhet i Tyskland måste först och främst avgöra vilken omfattning verksamheten skall ha. Här kan man skilja mellan tre nivåer: etablera en representation, öppna en filial eller bilda ett dotterbolag.

Representation

En representation i Tyskland utgör den minst omfattade ekonomiska verksamheten. Som regel bedriver de anställda vid en representation främst serviceverksamhet och lämnar till exempel teknisk information om svenska företagets utbud. De har emellertid inte fullmakt att ingå avtal, utan hänvisar i sådana fall de tyska kunderna till de svenska företaget som alltjämt har den avtalsslutande befogenheten. 

Filial 

I en filial bedrivs, delvis självständig, delvis osjälvständig, affärsverksamhet av en näringsidkare. Filialen är en del av det ifrågavarande svenska företaget och saknar som sådan rättskapacitet. 

Dotterbolag i Tyskland

Att öppna en filial utgör som regel ett alternativ när man vill börja bedriva en begränsad affärsverksamhet i Tyskland. Emellertid etablerar man sig normalt sett oftast på en ny marknad med förhoppningen att kunna utvidga verksamheten, varvid ett dotterbolag istället är oftast det bästa alternativet. 

Den tyska bolagsrätten delar in bolagsformerna i två huvudgrupper: person- och kapitalbolag. Fördelen med ett personbolag är att detta är betydligt mindre komplicerat och inte så kostsamt att bilda. Även de administrativa åtgärderna i den affärsmässiga verksamheten är avsevärt färre. En väsentlig fördel för kapitalbolagen är att, liksom i Sverige, ansvaret begränsas till bolagets kapital. Till skillnad  från personbolagen, delägarnas personliga ansvar bortfaller, med några undantagskonstellationer. Detta ansvarsprivilegium inskränks emellertid till viss del genom att till exempel  kreditgivare, i synnerhet banker som ofta kräver att delägarna ställer personliga säkerheter, främst borgensåtaganden. Trots detta är just ansvarsprivilegiet en av de orsakerna till att det övervägande antalet svenska företag har valt att bedriva dotterbolag i Tyskland i form av ett kapitalbolag, för det mesta ett GmbH. 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung – i det följande GmbH – har under de senaste decennierna blivit den mest omtyckta kapitalbolagsformen i Tyskland. En med GmbH (som till exempel motsvarar ett Anpartsselskap (ApS) i Danmark) jämförbar bolagsform existerar inte i Sverige. 

Även enmans-GmbH, det vill säga ett GmbH med bara en delägare, är tillåtet och förekommer i stor utsträckning. GmbH är lämpligt som holdingbolag i en koncern och väljs i de flesta fall av utländska bolag för bildandet av dess dotterbolag. Även ett övervägande antal av de svenska företag som bildat dotterbolag i Tyskland har valt just bolagsformen GmbH. Bakgrunden till dess är inte endast ansvarsprivilegiet utan även att förhållandet mellan delägarna kan utformas mycket flexibelt, vilket innebär att det är möjligt för det svenska moderbolaget att ha en direkt kontroll och påverkan av bolagets ledning. Skatterättsligt är det okomplicerat att göra en klar avgränsning mellan moderbolagets och dess dotterbolags verksamhet, eftersom GmbH utgör ett eget rättssubjekt. 

Bildandet av ett GmbH sker genom att ett bolagsavtal ingås, vilket skall bevittnas av notarie, genom anmälan till handelsregistret och registrering i handelsregistret. GmbH kan bildas genom en eller flera delägare, varvid varje fysisk liksom juridisk person. Bolagsledningen behöver inte vara tyska medborgare, det är inget problem med en svensk bolagsledare (Geschäftsführer) i ett tyskt GmbH. Ett GmbH måste ha ett minsta stamkapital på 25.000 euro (där finns även bolagsformen ”Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)”, ett slags ”mini-GmbH”, som kan upprättas med ett kapital på bara 1 euro, men denna bolagsform används i praktiken mer sällan än ett GmbH av svenska företag).

De notariekostnader som blir aktuella vid bildandet av ett GmbH beror på storleken på stamkapitalet. Om delägarna väljer det lägsta kapitalet på 25.000 euro, uppgår nettonotariekostnaderna upp till ungefär 700 euro. Kostnaderna för registrering i handelsregistret uppgår till ungefär 150 euro. 

Bolagsordningen måste innehålla minimikriterier som bolagets firma och säte, föremålet för företaget, stamkapitalet och varje delägares insats till stamkapitalet. GmbH:s firma måste innehålla en hänvisning till bolagets rättsliga form. Detta sker genom tillägget Gesellschaft mit beschränkter Haftung eller kortformen GmbH. Bolagsformen skall även framgå ur företagets handlingar, till exempel brevpapper. Vid firmabildandet är det bland annat av avgörande betydelse att den avsedda firman måste skilja sig från andra bolags firmor på samma ort.

Det lägsta stamkapitalet vid ett GmbH uppgår som sagt till 25.000 euro. Om insatsen skall bestå av en apportegendom, vilket i praktiken hör till undantagsfallen, skall den fullständiga apportegendomen erläggas. Om insatsen består av apportegendom skall man upprätta en så kallad apportgrundanderapport (Sachgründungsbericht), vilket är förenat med kostnader. Vad gäller insats i form av pengar räcker det med att en fjärdedel av varje insatsbelopp erläggs av varje delägare, varvid emellertid totalt hälften av det  totala stamkapitalet måste erläggas. Beträffande ett GmbH med minimistamkapitalet 25.000 euro innebär detta att minst 12.500 euro måste betalas. 

Genom den notariella bildandeakten uppstår det så kallade förbolaget, för-GmbH. Detta kan vara bärare av rättigheter och skyldigheter och kan till exempel ingå ett anställningsavtal. Avgörande är att fram tills dess registrering sker, ansvarar de personer som handlar för för-GmbH:s räkning personligen och solidariskt för bolagets skulder. Av denna anledning bör registreringen ske så snart som möjligt och riskabla affärer före registreringen kan undvikas. 

Efter bevittningen skall stamkapitalet erläggas, vilket beträffande insatser i form av pengar brukar ske på ett konto som tillhör för-GmbH. Därefter skall bolagsledaren anmäla bolaget till det behöriga handelsregistret. Anmälan skall bland annat innehålla bolagsordningen, en lista av alla delägare, bekräftelse att stamkapitalet är inbetalat och en adress i Tyskland. Bolagsledaren måste bli upplyst om dennes lagenliga skyldigheter och bolagsledaren skall försäkra att det inte föreligger några omständigheter som skulle kunna leda till ett legalt förbud mot dennes egenskap av bolagsledare. Sådana omständigheter kan främst vara att den nuvarande bolagsledaren är dömd för speciella brott  (till exempel konkursbrott) under de senaste fem åren eller ett förbud genom dom eller myndighetsbeslut mot utövande av verksamhet som bolagsledare. 

Handelsregistret skall granska anmälningen och sedan registrera det nya GmbH som sen på säker grund kan börja med sin affärsverksamhet i Tyskland.

Share article:

Author of this article

Dr. Ralf Ek, LL.M.

Partner

Attorney-at-Law (Rechtsanwalt), Specialist Lawyer for Commercial and Corporate Law, Advokat (Sweden)

Do you have any questions about our services?

Contact now

Contact us